Privacystatement

PRIVACYSTATEMENT INTERSNACK NEDERLAND B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Doetinchem,
ingeschreven onder nummer 27159501 bij de Kamer van Koophandel.

Dit document beschrijft het beleid dat Intersnack Nederland B.V. (hierna: “Intersnack”) hanteert met betrekking tot
het verzamelen, verwerken, gebruiken, opslaan en beschermen van persoonsgegevens (hierna:
‘Privacystatement’).

Intersnack houdt zich bezig met de verwerking van groente en fruit (niet tot sap en maaltijden) en het vervaardigen
van overige voedingsmiddelen. Voorts is Intersnack aan te merken als groothandel in voedings- en genotsmiddelen
(im- en export van genoemde producten). Dit Privacystatement is van toepassing op alle bedrijfsactiviteiten en
diensten van Intersnack als ook op (het gebruik van) de websites www.intersnack.nl, www.havesomechio.nl,
www.pombar.nl, www.tyrrellscrisps.nl en www.pombar.be.

Verwerking persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn gegevens die een natuurlijk persoon kunnen identificeren. Een persoon is identificeerbaar
indien direct of indirect de identiteit van de persoon redelijkerwijs, zonder onevenredige inspanning vastgesteld kan
worden. Direct identificerende gegevens zijn bijvoorbeeld naam, adres en geboortedatum. Gegevens die niet direct,
maar wel met behulp van andere gegevens herleidbaar zijn tot een individu vallen ook onder het begrip
persoonsgegevens. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een IP-adres.

Plaatsen bestelling/leveren producten
Voor het plaatsen van een bestelling of voor het leveren van producten wordt u gevraagd om uw
persoonsgegevens aan ons door te geven. Na registratie bewaren wij uw persoonsgegevens. Wij verwerken in dat
kader van u de volgende gegevens:

 • achternaam, voornaam en voorletters
 • adres/postcode
 • woon-/vestigingsplaats
 • e-mailadres
 • telefoonnummer, en/of
 • betalingsgegevens
 • IP-adres

Solliciteren
U kunt – al dan niet via onze website – solliciteren naar bestaande en niet bestaande vacatures. In dat geval
verwerken wij van u de volgende persoonsgegevens:

 • achternaam, voornaam en voorletters
 • adres/postcode
 • woon-/vestigingsplaats
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • geslacht
 • curriculum vitae (CV)
 • werkervaring, en/of
 • Verklaring Omtrent Gedrag
 • IP-adres

Klantenservice / klachtenafhandeling
U kunt – al dan niet via onze website – uw klachten en/of opmerkingen kenbaar maken bij onze klantenservice. In dat geval verwerken wij van u de volgende persoonsgegevens:

 • Achternaam, voornaam en voorletters;
 • Adres/postcode;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer.

Marketing
Wij houden u graag op de hoogte en wij verzamelen van onze klanten dan ook contactgegevens voor
marketingdoeleinden. In dat kader verwerken wij van u de volgende persoonsgegevens:

 • Achternaam, voornaam en voorletters;
 • Adres/postcode;
 • Woon-/vestigingsplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Contactformulier
Indien u op onze website een contactformulier invult verwerken wij van u de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres
 • IP-adres

Winacties
Indien u mee wenst te doen aan een van onze winacties dan verwerken wij van u de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres
 • IP-adres

Door deelname aan de winacties geeft u toestemming om uw voor- en achternaam te delen via social media.

Doel verwerken persoonsgegevens
Persoonsgegevens die Intersnack van u ontvangt, gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 • om met u overeenkomsten te kunnen sluiten en deze uit te kunnen voeren en na te kunnen komen
 • om opdrachten overeen te komen en/of uit te kunnen (laten) voeren
 • om u te informeren over onze dienstverlening en overige activiteiten (bijvoorbeeld via e-mail,
  nieuwsbrieven en bedrijfsmagazines) en om u aanbiedingen te kunnen doen
 • om eventueel met u arbeidsovereenkomsten, dan wel uitzendovereenkomsten te kunnen gaan sluiten
  (sollicitatieprocedure)
 • om geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen
 • om een financiële administratie te voeren
 • om u toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van de websites
  www.intersnack.nl, www.havesomechio.nl, www.pombar.nl en www.pombar.be

Indien Intersnack (delen van) bepaalde taken uit laat voeren door andere bedrijven en/of personen kan Intersnack
aan hen voor het uitvoeren van de betreffende taken (delen van) uw persoonsgegevens verstrekken. Daarnaast
kan Intersnack uw gegevens verstrekken aan derden indien zij daartoe op grond van de geldende wet- en/of
regelgeving, een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis is gerechtigd of wordt verplicht, dan wel daartoe
toestemming van u heeft gekregen.

Uw persoonsgegevens kunnen voorts verwerkt worden wanneer dat gerechtvaardigd is:

 • in het belang van de veiligheid van de Staat
 • ter voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten
 • voor gewichtige economische en financiële belangen van de Staat en andere openbare lichamen
 • ter bescherming van de rechten en vrijheden van anderen
 • voor het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften die zijn gesteld ten behoeve van opsporing en
  vervolging van strafbare feiten of ten behoeve van gewichtige economische en financiële belangen van de
  Staat en andere openbare lichamen.

Grondslag verwerking persoonsgegevens
Indien u bij ons een bestelling plaatst, informatie aanvraagt, een afspraak met ons wilt maken of een
contactformulier invult, verwerken wij uw persoonsgegevens voor de uitvoering van een overeenkomst.

Ook kan het zijn dat Intersnack een gerechtvaardigd belang heeft bij de verwerking van uw persoonsgegevens.
Denk hierbij aan een direct marketing belang. Intersnack zal echter in elke situatie een deugdelijke
belangenafweging maken tussen het waarborgen van uw privacy enerzijds en het gerechtvaardigd belang van
Intersnack anderzijds. Alleen indien het gerechtvaardigd belang van Intersnack zwaarder weegt, worden uw
persoonsgegevens op basis van genoemde grondslag verwerkt.

In alle andere gevallen vragen wij expliciet toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens. Indien u
toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, staat het u altijd vrij deze toestemming
weer in te trekken.

Ontvangers van uw gegevens
Uw persoonsgegevens kunnen door ons aan de volgende categorieën van ontvangers worden verstrekt:

 • degenen die belast zijn met of noodzakelijk betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst
 • degenen die belast zijn met of noodzakelijk betrokken zijn bij de communicatie met u
 • anderen, indien u daarvoor ondubbelzinnig toestemming heeft verleend
 • anderen, indien de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht door
  Intersnack
 • anderen, indien de gegevens (uitsluitend) worden verwerkt voor statistische of historische doeleinden

Cookies
Onze websites www.intersnack.nl, www.havesomechio.nl, www.pombar.nl en www.pombar.be maken gebruik van
cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat op uw apparatuur wordt geplaatst en waarin informatie wordt
opgeslagen over uw gebruik van de website. De meeste browsers zullen u de mogelijkheid bieden om het gebruik
van cookies te weigeren of om u telkens toestemming te vragen wanneer een server een cookie wenst te plaatsen
op uw apparatuur. Indien u de plaatsing van cookies niet toestaat, kan dit van invloed zijn op de
gebruiksvriendelijkheid van de website, dan wel kan het zijn dat sommige delen van de website voor u niet
toegankelijk zijn.

Intersnack maakt gebruik van volgende cookies:

 • Functionele cookies: dit zijn cookies die technisch noodzakelijk zijn om deze website te laten functioneren
  of die een door u gevraagde service of optie bieden. Zo is er een cookie dat uw inloggegevens bewaart.
 • Analytische cookies: dit zijn cookies die Intersnack helpen om deze websites te verbeteren door ons
  algemene statistieken te bezorgen over uw gebruik van de website. Die cookies worden geplaatst door
  een derde dienstverlener met wie wij samenwerken: Google Analytics. Dit type cookies identificeert u niet
  individueel, maar helpt Intersnack onder meer om:
  o het gebruik van deze website te analyseren, of;
  o statistieken op te maken.

Google Analytics genereert statistische en andere informatie over het gebruik van deze website door middel van
cookies. Google slaat deze informatie op en gebruikt ze voor rapporteringsdoeleinden. Google’s privacybeleid is
beschikbaar op http://www.google.com/privacypolicy.html.

Google maakt tevens deel uit van het Privacy Shield Framework, dat instaat voor de naleving van
databeveiligingsrichtlijnen tussen Europa, Zwitserland en de Verenigde Staten.

Derden
De websites van Intersnack kunnen verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van derden
bevatten. Intersnack is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden omgaan met de
privacywetgeving. Intersnack raadt u dan ook aan het privacybeleid van de websites van deze derden na te lezen,
zodat u op de hoogte bent hoe deze derden met uw persoonsgegevens omgaan.

Intersnack heeft op haar website social media buttons van LinkedIn, Facebook, Twitter geplaatst, zodat u ons kunt
volgen via deze social media platforms. Indien via de ‘Facebook-button’ of ‘Twitter-button’ dan wel een andere social
media button wordt doorgelinkt naar de website van deze social media platforms, worden er door deze platforms
cookies geplaatst.
Kijk voor meer informatie over deze cookies en het privacybeleid, in het privacy- en/of cookiestatement van deze
social media platforms.

Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij de gegevens
verzamelen of verwerken. Uw persoonsgegevens zullen niet langer dan 3 jaar worden bewaard, tenzij het langer
bewaren van uw gegevens noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht van Intersnack.

Beveiliging persoonsgegevens
Intersnack heeft naar maatstaven van de stand van techniek passende technische en organisatorische
maatregelen genomen om verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens tegen te
gaan.

Doorgifte naar andere landen
Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven naar landen buiten de EER.
Rechten betrokkenen

Verzet
U kunt kosteloos verzet aantekenen tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden
zonder dat u daarvoor een reden hoeft op te geven door een e-mail te zenden naar hr@intersnack.nl. Intersnack
zal op eerste verzoek het gebruik beëindigen.

In alle andere gevallen kunt u in verband met bijzondere persoonlijke omstandigheden tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens verzet aantekenen door een e-mail te sturen naar hr@intersnack.nl. Intersnack zal binnen vier
weken na ontvangst van het verzet beoordelen of het verzet terecht is. In dat geval zal Intersnack de verwerking
beëindigen.

Correctie, inzage, verwijdering, beperking en dataportabiliteit
Voorts heeft u het recht om uw persoonsgegevens:

 • te corrigeren
 • in te zien
 • te verwijderen
 • over te dragen

Ook kunt u de verwerking van uw persoonsgegevens beperken en heeft u het recht om niet te worden
onderworpen aan een geautomatiseerde besluitvorming.
Indien u van genoemde rechten gebruikt wenst te maken, dan kunt u een e-mail sturen naar hr@intersnack.nl.
Intersnack zal u binnen vier weken per e-mail aangeven in hoeverre zij aan het betreffende verzoek kan voldoen.
Correctie zal plaatsvinden indien de persoonsgegevens feitelijk onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor
het doel waarvoor ze worden verwerkt of op andere wijze in strijd met de privacyregelgeving zijn verwerkt. Ook
kunnen uw rechten worden beperkt wanneer dit noodzakelijk is ter waarborging van uw bescherming, de rechten of
vrijheden van anderen of de inning van civielrechtelijke vorderingen.

Klachten
Tot slot informeren wij u dat u het recht heeft een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens
door Intersnack bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien uw klacht niet naar tevredenheid door ons is of wordt
afgehandeld.

Wijziging Privacystatement
Het is mogelijk dat in dit Privacystatement wijzigingen worden aangebracht. Dit Privacystatement is gepubliceerd
op de website www.intersnack.nl. Houdt deze website dus goed in de gaten. Dit Privacystatement is voor het laatst
bijgewerkt op 20 december 2023.

Contactgegevens
Intersnack Nederland B.V.
Claudia Tersteeg
Human Resources Manager
Havenstraat 62, NL-7005 AG Doetinchem
Postbus 29, NL-7000 AA Doetinchem
M: +31 (0)6 48 15 66 84
E: c.tersteeg@intersnack.nl