Cookie Policy

PRIVACYSTATEMENT INTERSNACK NEDERLAND B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Doetinchem,
ingeschreven onder nummer 27159501 bij de Kamer van Koophandel.

Dit document beschrijft het beleid dat Intersnack Nederland B.V. (hierna: “Intersnack”) hanteert met betrekking tot het verzamelen, verwerken, gebruiken, opslaan en beschermen van persoonsgegevens (hierna: ‘Privacystatement’).

Intersnack houdt zich bezig met de verwerking van groente en fruit (niet tot sap en maaltijden) en het vervaardigen van overige voedingsmiddelen. Voorts is Intersnack aan te merken als groothandel in voedings- en genotsmiddelen (im- en export van genoemde producten). Dit Privacystatement is van toepassing op alle bedrijfsactiviteiten en diensten van Intersnack als ook op (het gebruik van) de websites www.intersnack.nl, www.havesomechio.nl, www.pombar.nl en www.pombar.be.

Verwerking persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die een natuurlijk persoon kunnen identificeren. Een persoon is identificeerbaar indien direct of indirect de identiteit van de persoon redelijkerwijs, zonder onevenredige inspanning vastgesteld kan worden. Direct identificerende gegevens zijn bijvoorbeeld naam, adres en geboortedatum. Gegevens die niet direct, maar wel met behulp van andere gegevens herleidbaar zijn tot een individu vallen ook onder het begrip persoonsgegevens. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een IP-adres.

Plaatsen bestelling/leveren producten
Voor het plaatsen van een bestelling of voor het leveren van producten wordt u gevraagd om uw persoonsgegevens aan ons door te geven. Na registratie bewaren wij uw persoonsgegevens. Wij verwerken in dat kader van u de volgende gegevens:

 • achternaam, voornaam en voorletters
 • adres/postcode
 • woon-/vestigingsplaats
 • e-mailadres
 • telefoonnummer, en/of
 • betalingsgegevens
 • IP-adres

Solliciteren
U kunt – al dan niet via onze website – solliciteren naar bestaande en niet bestaande vacatures. In dat geval
verwerken wij van u de volgende persoonsgegevens:

 • achternaam, voornaam en voorletters
 • adres/postcode
 • woon-/vestigingsplaats
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • geslacht
 • curriculum vitae (CV)
 • werkervaring, en/of
 • Verklaring Omtrent Gedrag
 • IP-adres

Doel verwerken persoonsgegevens

Persoonsgegevens die Intersnack van u ontvangt, gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 • om met u overeenkomsten te kunnen sluiten en deze uit te kunnen voeren en na te kunnen komen
 • om opdrachten overeen te komen en/of uit te kunnen (laten) voeren
 • om u te informeren over onze dienstverlening en overige activiteiten (bijvoorbeeld via e-mail,
  nieuwsbrieven en bedrijfsmagazines) en om u aanbiedingen te kunnen doen
 • om eventueel met u arbeidsovereenkomsten, dan wel uitzendovereenkomsten te kunnen gaan sluiten (sollicitatieprocedure)
 • om geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen
 • om een financiële administratie te voeren
 • om u toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van de websites
  www.intersnack.nl, www.havesomechio.nl, www.pombar.nl en www.pombar.be

Indien Intersnack (delen van) bepaalde taken uit laat voeren door andere bedrijven en/of personen kan Intersnack aan hen voor het uitvoeren van de betreffende taken (delen van) uw persoonsgegevens verstrekken. Daarnaast kan Intersnack uw gegevens verstrekken aan derden indien zij daartoe op grond van de geldende wet- en/of regelgeving, een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis is gerechtigd of wordt verplicht, dan wel daartoe toestemming van u heeft gekregen.

Uw persoonsgegevens kunnen voorts verwerkt worden wanneer dat gerechtvaardigd is:

 • in het belang van de veiligheid van de Staat
 • ter voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten
 • voor gewichtige economische en financiële belangen van de Staat en andere openbare lichamen
 • ter bescherming van de rechten en vrijheden van anderen
 • voor het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften die zijn gesteld ten behoeve van opsporing en vervolging van strafbare feiten of ten behoeve van gewichtige economische en financiële belangen van de Staat en andere openbare lichamen

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Indien u bij ons een bestelling plaatst, informatie aanvraagt, een afspraak met ons wilt maken of een contactformulier invult, verwerken wij uw persoonsgegevens voor de uitvoering van een overeenkomst. Ook kan het zijn dat Intersnack een gerechtvaardigd belang heeft bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Denk hierbij aan een direct marketing belang. Intersnack zal echter in elke situatie een deugdelijke belangenafweging maken tussen het waarborgen van uw privacy enerzijds en het gerechtvaardigd belang van Intersnack anderzijds. Alleen indien het gerechtvaardigd belang van Intersnack zwaarder weegt, worden uw persoonsgegevens op basis van genoemde grondslag verwerkt. In alle andere gevallen vragen wij expliciet toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens. Indien u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, staat het u altijd vrij deze toestemming weer in te trekken.
Ontvangers van uw gegevens

Uw persoonsgegevens kunnen door ons aan de volgende categorieën van ontvangers worden verstrekt:

 • degenen die belast zijn met of noodzakelijk betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst
 • degenen die belast zijn met of noodzakelijk betrokken zijn bij de communicatie met u
 • anderen, indien u daarvoor ondubbelzinnig toestemming heeft verleend
 • anderen, indien de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht door Intersnack
 • anderen, indien de gegevens (uitsluitend) worden verwerkt voor statistische of historische doeleinden

Cookies
Onze websites www.intersnack.nl, www.havesomechio.nl, www.tyrrellscrips.nl, www.pombar.nl en www.pombar.be maken alleen gebruik van functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat op uw apparatuur wordt geplaatst en waarin informatie wordt opgeslagen over uw gebruik van de website. Functionele cookies zijn technisch noodzakelijk om onze websites te laten functioneren of een door u gevraagde service of optie te bieden. Voor cookies die geen of weinig inbreuk op de privacy maken, zoals functionele cookies, is geen toestemming van de bezoeker van de website(s) nodig, noch is het noodzakelijk om de gebruiker van de website(s) over de functionele cookies te informeren. Daarom treft u op onze websites geen cookiebanner aan.

Derden
De websites van Intersnack kunnen eventueel verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van derden bevatten. Intersnack is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden omgaan met de privacywetgeving. Intersnack raadt u dan ook aan het privacybeleid van de websites van deze derden na te lezen, zodat u op de hoogte bent hoe deze derden met uw persoonsgegevens omgaan.

Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij de gegevens verzamelen of verwerken. Uw persoonsgegevens zullen worden derhalve na het eindigen van de samenwerking en/of het zakelijk contact niet langer dan 3 jaar worden bewaard, tenzij het langer bewaren van uw gegevens noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht van Intersnack. Voor sollicitanten geldt dat de persoonsgegevens na het eindigen van de sollicitatieprocedure maximaal vier weken worden bewaard (indien de sollicitant niet in dienst treedt), tenzij u toestemming heeft gegeven om genoemde gegevens langer te bewaren. Dan worden uw persoonsgegevens maximaal een half jaar bewaard.

Beveiliging persoonsgegevens
Intersnack heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen die in overeenstemming met de Algemene
verordening gegevensbescherming uw persoonsgegevens beveiligen tegen vernietiging, verlies, wijziging of
ongeoorloofde verstrekking of ongeoorloofde toegang. Dit door er onder meer voor te zorgen dat:

 • de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens is gewaarborgd en de integriteit en beschikbaarheid van
 • uw persoonsgegevens zal worden gehandhaafd;
 • personeel is getraind in informatiebeveiligingsvereisten, en;
 • uw persoonsgegevens zijn beschermd tegen ongeoorloofde toegang.

Doorgifte naar andere landen
Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven naar landen buiten de EER.

Rechten betrokkenen
U heeft als betrokkene een aantal rechten die u kunt uitoefenen in het kader van de verwerking van uw
persoonsgegevens door Intersnack:

 • recht van informatie over de persoonsgegevens die Intersnack van u verwerkt;
 • recht van inzage in uw verwerkte persoonsgegevens;
 • recht op rectificatie van uw persoonsgegevens;
 • recht op het wissen van uw persoonsgegevens;
 • recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • recht op gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens aan een door u aan te wijzen organisatie in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm;
 • recht op bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, en;
 • recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te herroepen.

Indien u van (één van) genoemde rechten gebruikt wenst te maken, dan kunt u een e-mail sturen naar hr@intersnack.nl. Intersnack zal u binnen vier weken per e-mail aangeven in hoeverre zij aan het betreffende verzoek kan voldoen. Correctie zal plaatsvinden indien de persoonsgegevens feitelijk onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt of op andere wijze in strijd met de privacyregelgeving zijn verwerkt. Ook kunnen uw rechten worden beperkt wanneer dit noodzakelijk is ter waarborging van uw bescherming, de rechten of vrijheden van anderen of de inning van civielrechtelijke vorderingen.

Klachten
Tot slot informeren wij u dat u het recht heeft een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door Intersnack bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien uw klacht niet naar tevredenheid door ons is of wordt afgehandeld.

Wijziging Privacystatement
Het is mogelijk dat in dit Privacystatement wijzigingen worden aangebracht. Dit Privacystatement is gepubliceerd op de website www.intersnack.nl. Houdt deze website dus goed in de gaten. Dit Privacystatement is voor het laatst bijgewerkt in augustus 2021op 22 mei 2018.

Contactgegevens
Intersnack Nederland B.V.
Annemarie Oosterink-Roorda
Human Resources Manager
Havenstraat 62, NL-7005 AG Doetinchem
Postbus 29, NL-7000 AA Doetinchem
T: +31 (0)314 370 213
M: +31 (0)610 481 775
E: a.oosterink@intersnack.nl