Doodsaaie Formaliteiten

Op deze pagina leggen we alle juridische details uit. Als we eerlijk zijn is het nogal lang en saai. Beetje zoals wormen. Maar wat moet, dat moet, net als de tandarts.

 • 1. Algemeen

  Deze website (exclusief de websites waarnaar we verwijzen) wordt beheerd door

  Tyrrells Potato Crisps Ltd
  Gevestigd te Engeland & Wales onder het nummer 4339626
  Maatschappelijke zetel: Tyrrells Potato Crisps Ltd, Tyrrells Court Farm, Stretford Bridge, Leominster, Herefordshire HR6 9DQ (hierna ‘Tyrrells’ genoemd)

  Wanneer u gebruik maakt van deze website, wordt u verondersteld de volgende voorwaarden gelezen en goedgekeurd te hebben:

  De website kan vanuit verschillende andere landen in de wereld bezocht worden. Deze plaatsen hebben allemaal eigen wetten die kunnen verschillen van diegene van het Verenigd Koninkrijk. Wanneer u deze website bezoekt, gaan zowel u als wij ermee akkoord dat de wetten van Engeland en Wales van toepassing zijn op alle kwesties die voortvloeien uit of die betrekking hebben op het gebruik en de inhoud van deze website, tenzij wij uitdrukkelijk aangeven dat de wet van een ander land van toepassing is op bepaalde elementen van deze website. U gaat er eveneens mee akkoord dat, tenzij we dit anders aangeven, de rechtbanken van Engeland en Wales niet-exclusief bevoegd zijn met betrekking tot dergelijke kwesties.

 • 2. Toepassing

  Er wordt niet gewaarborgd, noch beweerd dat de informatie op de website geschikt is voor, beschikbaar is in of relevant is voor een andere locatie.

 • 3. Copyright

  Copyright © 2011 Tyrrells. Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en andere rechten inzake intellectuele eigendom in alle teksten, afbeeldingen, geluiden, softwareprogramma’s en andere materialen op deze website zijn de eigendom van Tyrrells en zijn dochterondernemingen of worden opgenomen met de toestemming van de relevante eigenaar. U mag deze website bezoeken en informatie afdrukken, downloaden op een harde schijf of verzenden naar andere personen, maar uitsluitend voor informatiedoeleinden en op voorwaarde dat de bovenstaande copyrightvermelding telkens duidelijk aangegeven wordt. Er mag geen informatie van de website verkocht worden of verspreid worden met het oog op een commercieel voordeel. De informatie mag evenmin gewijzigd worden of opgenomen worden in een ander werk of een andere publicatie, zowel op papier als elektronisch, met inbegrip van het posten op andere websites. Er worden geen andere vergunningen of rechten toegekend.

 • 4. Handelsmerken

  Alle handelsmerken die weergegeven worden op deze website zijn eigendom van of worden onder licentie gebruikt door Tyrrells en zijn dochterondernemingen. Het onrechtmatige gebruik van een handelsmerk op deze website is strikt verboden.

 • 5. Voorstellen

  Volgens het beleid van Tyrrells worden er geen ongevraagde voorstellen voor productverbeteringen, nieuwe productideeën of marketingideeën van buiten het bedrijf aanvaard. Alle ongevraagde voorstellen of informatie die u ons toestuurt, met inbegrip van recepten, zullen behandeld worden als niet-eigendomsmatig en niet-vertrouwelijk en worden de eigendom van Tyrrells zonder vergoeding, voor exclusief gebruik naar ons eigen goeddunken.

 • 6. Inhoud

  De informatie op deze website werd te goeder trouw opgenomen, maar is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Ze mag niet gebruikt worden als basis voor specifieke doeleinden en er wordt niet gewaarborgd, noch beweerd dat ze nauwkeurig of volledig is. De informatie op deze website vormt geenszins een uitnodiging om in Tyrrells te investeren en mag niet gebruikt worden als basis voor een investeringsbeslissing. Noch Tyrrells, noch één van zijn dochterondernemingen of één van de leidinggevenden, werknemers of tussenpersonen kan aansprakelijk gesteld worden voor enig nadeel, enige schade of enige onkosten die voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van deze website of een website waarnaar verwezen wordt, met inbegrip van, zonder beperking, enig verlies van winst, onrechtstreeks verlies, onvoorziene schade of gevolgschade. We behouden ons het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen aan deze website wanneer we dit gepast achten.

 • 7. Links

  Op verschillende plaatsen op de website worden er automatische links aangeboden naar andere websites met betrekking tot een bepaald aspect van deze website. Dit houdt noodzakelijkerwijs niet in dat Tyrrells verbonden is met één van deze andere websites of hun eigenaars. Hoewel het de bedoeling is van het bedrijf dat u deze andere interessante websites kunt terugvinden, kunnen noch het bedrijf, noch zijn dochterondernemingen of één van de leidinggevenden, werknemers of tussenpersonen op enige manier aansprakelijk gesteld worden voor deze andere websites en de informatie die erop weergegeven wordt, aangezien deze niet gecontroleerd of goedgekeurd werden door het bedrijf of zijn dochterondernemingen. Indien u op een bepaald moment naar een andere website geleid wordt, kunt u steeds naar deze website terugkeren door op de pijl ‘terug’ te klikken of door het adres van de website in te voeren.

PRIVACYBELEID

 • 1. Gegevensbeheerder

  De Gegevensbeheerder van persoonsgegevens die via deze website verzameld worden, is
  Tyrrells Potato Crisps Ltd
  Gevestigd te Engeland & Wales onder het nummer 4339626
  Maatschappelijke zetel: Tyrrells Potato Crisps Ltd, Tyrrells Court Farm, Stretford Bridge, Leominster, Herefordshire, HR6 9DQ
  We verbinden ons ertoe uw persoonsgegevens te beschermen en de relevante wetgeving inzake gegevensbescherming in acht te nemen. Deze privacypagina schetst het type informatie dat wij via deze website verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken en beschermen. Deze verklaring schetst eveneens uw rechten met betrekking tot gegevensbescherming en geeft aan hoe u ons kunt contacteren. Deze verklaring is uitsluitend van toepassing op deze website. Ze is bijvoorbeeld niet van toepassing op banners, advertenties of promoties die we sponsoren of waaraan we deelnemen op websites van derden.

 • 2. Persoonsgegevens en het gebruik ervan

  (a) Wat we verzamelen en waarom
  Wanneer er verwezen wordt naar ‘persoonsgegevens’, bedoelen we informatie die we van u verzamelen en waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Doorgaans omvat dit uw naam, adres, telefoonnummer (met inbegrip van uw gsm-nummer), creditcardinformatie, schermnaam, e-mailadres, leeftijd, geslacht en burgerlijke staat, maar dit kan eveneens andere informatie omvatten, zoals winkelgewoonten en -voorkeuren en details inzake de levensstijl, zoals hobby’s en interesses. U kunt erop vertrouwen dat we geen persoonsgegevens zullen verzamelen van uw bezoekjes aan onze website, tenzij u deze informatie vrijwillig verschaft.
  Wanneer u ons persoonsgegevens verstrekt via deze website, zal het duidelijk zijn waarvoor we deze gegevens willen gebruiken en zullen we eveneens uw toestemming vragen voor een dergelijk gebruik. Vervolgens zullen we de gegevens uitsluitend voor dergelijke doeleinden gebruiken. Typische doeleinden zijn bijvoorbeeld:

  (i) Uw vragen beantwoorden
  Wanneer u ons persoonsgegevens verstrekt om een vraag te stellen (bijvoorbeeld over het bedrijf, de producten of diensten of de kwaliteit of beschikbaarheid ervan), zullen we de verschafte gegevens gebruiken om op uw vraag te antwoorden. In bepaalde gevallen kan het noodzakelijk zijn om uw gegevens te delen met andere externe Gegevensverwerkers.

  (ii) Inschrijving voor een promotie
  We kunnen persoonsgegevens, die verschaft worden via een inschrijvingsformulier voor een promotie, gebruiken om de promotie te beheren in overeenstemming met de vastgelegde regels. Zulke regels kunnen de publicatie van afgekorte identiteitsdetails van de winnaars vereisen en kunnen de winnaars verplichten om deel te nemen aan toekomstige publiciteitsacties. Het is mogelijk dat de promotie in onze naam beheerd wordt door externe agentschappen die toegang krijgen tot de gegevens die u inzendt (zie ‘Gegevensverwerkers’).

  (iii) Een contract/bestelling uitvoeren
  Wanneer u goederen of diensten bij ons bestelt, kunnen we uw persoonsgegevens gebruiken om deze bestelling uit te voeren. Bovendien kan het noodzakelijk zijn om dergelijke gegevens te delen met derden, zoals de dienstverlener van de betaling met bankkaart of het transportbedrijf.

  (iv) Toekomstige direct marketing
  Wanneer u ervoor kiest dergelijk materiaal te ontvangen, zullen we u af en toe informatie en/of aanbiedingen over onze goederen en/of diensten versturen die u mogelijk zouden kunnen interesseren. Indien u ermee instemt, kunnen we eveneens uw gegevens delen met, of doorgeven aan andere zorgvuldig geselecteerde bedrijven die u informatie en/of aanbiedingen over hun goederen/diensten wensen te versturen, zoals dit aangegeven wordt op het moment dat we uw gegevens verzamelen. U kunt zich echter op elk moment uitschrijven voor dergelijke toekomstige berichten.

 • 3. Gegevensverwerkers

  Uw gegevens zullen worden opgeslagen en gebruikt binnen de EU. Het is mogelijk dat we af en toe derden in dienst nemen om de gegevens die we verzamelen via onze websites, met inbegrip van uw persoonsgegevens, te verwerken of te analyseren. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de website onderhouden of gehost wordt door een gespecialiseerd IT-bedrijf en dat promoties beheerd worden door een bedrijf dat gespecialiseerd is in verkoopsbevordering. Wanneer u bovendien een product of dienst van ons bestelt, kunnen we persoonsgegevens delen met leveranciers en andere derden om de betaling en levering van een dergelijk product of dienst mogelijk te maken. Deze leveranciers en andere derden wordt het contractueel verboden om uw persoonsgegevens te gebruiken op een andere manier dan diegene die we gespecificeerd hebben.

 • 4. Beveiliging

  We treffen gepaste voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens veilig te houden en eisen hetzelfde van de externe Gegevensverwerkers. De toegang tot persoonsgegevens wordt erg beperkt om onrechtmatige toegang, wijziging of misbruik te voorkomen. Gelieve er wel rekening mee te houden dat we uw persoonsgegevens zullen vrijgeven wanneer dit vereist wordt door de wet, een huiszoekingsbevel, een dagvaarding of een rechterlijk bevel.

 • 5. Cookies en dergelijke

  (a) Gebruik van cookies
  Een cookie is een tekstbestand met informatie dat een website verstuurt naar de map met cookies van de browser op de harde schijf van uw computer, zodat de website kan onthouden wie u bent. Een cookie bevat doorgaans de naam van het domein waarvan het cookie afkomstig is, de ‘levensduur’ van het cookie en een waarde, gewoonlijk een willekeurig gegenereerd uniek nummer. Wanneer u onze website bezoekt, verzenden we u een cookie. Cookies kunnen op de volgende manieren gebruikt worden:
  Ze kunnen ons helpen u te herkennen als een unieke bezoeker (enkel een nummer) wanneer u terugkeert naar onze website en stellen ons in staat inhoud en advertenties af te stemmen op uw favoriete interesses en regelmatig af te wisselen. Ze stellen anonieme, verzamelde statistieken samen, die ons helpen te begrijpen hoe gebruikers onze website gebruiken en ons helpen de structuur van onze website te verbeteren. We kunnen u op deze manier niet persoonlijk identificeren.
  Op deze website kunnen er twee soorten cookies gebruikt worden: ‘sessiecookies’, tijdelijke cookies zijn die aanwezig blijven in de map met cookies van uw browser tot u de website verlaat, en ‘permanente cookies’, die veel langer aanwezig blijven in de map met cookies van uw browser (deze periode hangt af van de levensduur van het specifieke cookie).

  (b) Gebruik van webbakens
  Sommige pagina’s van onze website kunnen elektronische afbeeldingen bevatten, bekend als webbakens (of soms ook wel clear GIF’s), die ons toelaten het aantal gebruikers te tellen die deze pagina’s bezocht hebben. Webbakens verzamelen slechts beperkte informatie, zoals een cookienummer, tijdstip en datum waarop een pagina bezocht wordt en een beschrijving van de pagina waarop het webbaken zich bevindt. Er kunnen eveneens webbakens van externe adverteerders aanwezig zijn. Deze webbakens bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om de doeltreffendheid van een bepaalde campagne na te gaan. Aangezien webbakens hetzelfde zijn als de andere inhoudsverzoeken die opgenomen zijn in het recept voor een webpagina, kunt u zich hierop niet uitschrijven of kunt u ze niet weigeren. Wanneer ze echter gebruikt worden in combinatie met cookies, kunnen ze uitgeschakeld worden door cookies te weigeren of door de cookie-instellingen voor uw browser te wijzigen.

  (c) Reclame door derden
  We kunnen gebruik maken van derden om advertenties aan te brengen op onze website. Het is mogelijk dat er cookies gekoppeld zijn aan deze advertenties, zodat de adverteerder kan nagaan hoeveel anonieme gebruikers er op de campagne reageren. We hebben geen toegang tot of controle over cookies die geplaatst worden door derden.

  (d) Cookies in- en uitschakelen
  U hebt de mogelijkheid cookies te aanvaarden of te weigeren door de instellingen in uw browser te wijzigen. Het is echter mogelijk dat u niet alle interactieve functies van onze website kunt gebruiken wanneer cookies uitgeschakeld zijn.
  Er zijn verschillende manieren om cookies te beheren. Indien u verschillende computers op verschillende locaties gebruikt, dient u ervoor te zorgen dat de instellingen van elke browser overeenkomen met uw voorkeuren inzake cookies. Bepaalde moderne browsers beschikken over een functie die het privacybeleid van websites zal analyseren en een gebruiker in staat stelt zijn privacybehoeften te beheren. Deze staan bekend als ‘P3P’-functies (Privacy Preferences Platform). U kunt eenvoudig cookies verwijderen die opgeslagen zijn in de map met cookies van uw browser. Indien u bijvoorbeeld Microsoft Windows Explorer gebruikt:

  Opent u ‘Windows Explorer’, klikt u op de ‘Zoek’-knop in de werkbalk, geeft u ‘cookie’ in in het zoekvak voor ‘Bestanden en mappen’, selecteert u ‘Mijn computer’ in het vak ‘Zoeken in’, klikt u op ‘Nu zoeken’, dubbelklikt u op de mappen die gevonden zijn, selecteert u een cookiebestand en drukt u op de ‘Delete’-toets op uw toetsenbord.
  Indien u geen gebruik maakt van Microsoft Windows Explorer, dient u ‘cookies’ te selecteren in de ‘Help’-functie voor informatie over de locatie van uw cookiemap.

 • 6. Uw rechten

  Volgens de wet inzake gegevensbescherming van de EU omvatten uw rechten:
  (a) het recht om uw eerder verleende goedkeuring voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken;

  (b) het recht om een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die we over u in ons bezit hebben (we behouden ons het recht voor een kleine vergoeding te vragen wanneer u een beroep doet op dit recht);

  (c) het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op direct marketing;

  (d) het recht om foutieve persoonsgegevens die we over u in ons bezit hebben te laten verbeteren.

 • 7. Contact

  Indien u een kwestie inzake gegevensbescherming met ons wenst te bespreken of een beroep wilt doen op uw wettelijke rechten, kunt u contact opnemen via e-mail: info@tyrrellspotatocrisps.co.uk
  Of via briefwisseling op het adres: Tyrrells Potato Crisps Ltd, Tyrrells Court Farm, Stretford Bridge, Leominster, Herefordshire HR6 9DQ

Doodsaaie Formaliteiten